Regulamin Zamówień

Ogólne warunki zamówienia stosowane przez Agencję Reklamową Grafiti Sp z o. o. z dnia 01.06.2022

Spis treści

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania i realizowania umów, terminów realizacji, płatności,
  gwarancji, reklamacji, sposobu przekazania praw autorskich stosowanych dla wszystkich kontrahentów
  (dalej: Zamawiających) Agencji Reklamowej Grafiti sp. z o.o. (dalej Agencja).
 2. Dla uniknięcia wątpliwości regulamin opisuje zasady realizacji wszelkich zamówień niezależnie od formy
  zawarcia umowy (forma usta, telefoniczna, za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź w formie
  pisemnej).
 3. W przypadku zawarcia odrębnej umowy, jej zapisy mają charakter nadrzędny, a niniejszy regulamin
  określa zasady współpracy nie objęte umową.
 4. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Zamawiający i Agencja łącznie zwani są Stronami, a odrębnie Stroną.

RELIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia, co do zasady, przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email
  pracownika Agencji odpowiedzialnego za obsługę klientów.
 2. Zamówienie powinno zawierać wszystkie elementy niezbędne do realizacji umowy t.j. opis produktu,
  parametry, kolorystykę, sposób dostawy i ewentualnego montażu. Na podstawie zebranych informacji
  Agencja przedstawi projekt graficzny z opisem przedmiotu umowy.
 3. W związku z tym, że przedmiot umowy realizowany jest według indywidualnej specyfikacji
  Zamawiającego, każdorazowo pracownik Agencji przedstawi kosztorys wykonania prac oraz termin
  realizacji.
 4. Przyjęcie zamówienia następuje w chwili potwierdzenia przez pracownika Agencji posiadania wszelkich
  danych pozwalających na realizację zamówienia, w tym akceptację kosztorysu i projektu graficznego przez
  Zamawiającego.
 5. Strony potwierdzają, że osoby oddelegowane do realizacji Umowy posiadają upoważnienie do czynienia
  wiążących ustaleń w zakresie jej realizacji, w szczególności w zakresie ustaleń projektowych i
  wykonawczych.
 6. Przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego
  i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, stąd Strony wyłączają prawo odstąpienia od
  umowy, jeśli została ona zawarta poza lokalem lub na odległość.
 7. Z uwagi na indywidualny charakter przedmiotu umowy, z chwilą przyjęcia zlecenia przez Agencję,
  Zamawiający nie może odstąpić od realizacji umowy. Agencja może wyrazić zgodę na odstąpienie od
  umowy pod warunkiem pokrycia przez zamawiającego wszelkich kosztów poniesionych przez Agencję
  związanych z realizacją zamówienia.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

 1. Termin wykonania umowy rozpoczyna się w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez
  pracownika Agencji i akceptacji oferty przez Zamawiajacego.
 2. Z uwagi na indywidualny charakter przedmiotu umowy, dla każdego zlecenia, nawet powtarzalnego,
  termin jest indywidualnie wyznaczany. Termin uzależniony jest od mocy produkcyjnych Agencji, ale także
  dostępności materiałów i komponentów.
 3. Termin wykonania umowy ulega zmianie w następujących sytuacjach:
  • opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego zaliczki, jeśli taka została określona – o czas tego
   opóźnienia powiększony o 3 dni robocze,
  • występowania przeszkody niezależnej od którejkolwiek ze Stron, zwanej siłą wyższą, w tym w
   szczególności rozwoju epidemii Covid-19 w kraju, kwarantanna pracowników, brak dostaw
   materiałów, brak możliwości prowadzenia prac produkcyjno-montażowych, warunków
   atmosferycznych uniemożliwiających realizację obowiązków – o czas trwania tej przeszkody
   powiększony o 3 dni robocze,
  • braku realizacji przez Zamawiającego obowiązków określonych Umową, w tym w szczególności
   realizacji konsultacji i akceptacji projektów – o czas opóźnienia w wykonywania obowiązków
   powiększony o 3 dni robocze,
  • konieczności wykonania prac dodatkowych przez Agencję – o czas konieczny na wykonanie tych prac
   oraz dodatkowych 3 dni roboczych,
  • konieczność wykonania innych prac, które są niezbędne do wykonania Umowy, a które nie leżą w
   obowiązkach Agencji – o czas konieczny na wykonanie tych prac oraz dodatkowych 3 dni roboczych.

PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie Agencji za wykonane przez niego prace na rzecz Zamawiającego – w tym jego
  wysokość, termin płatności oraz zasady jego wypłaty określone są w umowie lub w zamówieniu.
 2. Za dzień płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Agencji.
 3. Zapłata wynagrodzenia oraz innych należności na rzecz Agencji następować będzie na rachunek
  bankowy Agencji wskazany w treści faktury VAT.
 4. W razie wątpliwości kwoty wskazane na umowie lub w zamówieniu stanowią kwoty netto.
 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Agencji należne są odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach
  handlowych.
 6. Agencji przysługuje prawo do zaliczenia od Zamawiającego w pierwszej kolejności na roszczenia
  uboczne, a następnie na najdalej wymagalne zobowiązania.
 7. Strony wyłączają możliwość potrącania ewentualnych kar umownych z wynagrodzeniem należnym
  Agencji.
 8. Zamawiający nie może uchylić się od zapłaty wynagrodzenia z uwagi na wady lub usterki, które nie
  wpływają na funkcjonalność przedmiotu umowy w zasadniczej jego funkcji.

GWARANCJA

1. Agencja udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy
liczony od daty końcowego odbioru robót, a gdyby taki nie nastąpił, od daty wystawienia przez Agencję
ostatniej faktury VAT związanej z wykonaniem przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji Agencja zobowiązuje się do usuwania wad, które spowodowane są nieprawidłowym
wykonaniem przez Agencję przedmiotu umowy.
3. Agencja przystąpi do usuwania wad w terminie 3 dni roboczych godzin od otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego i usunie je w terminie ustalonym przez Strony, nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania
zgłoszenia, a jeśli to niemożliwe, w innym terminie ustalonym przez Strony.
4. W przypadku, gdy weryfikacja zgłoszenia ujawni, że wada nie powstała z winy Agencji, Zamawiający
według swojego wyboru zleci usunięcie wad Agencji za odrębnym wynagrodzeniem i/lub zwróci Agencji
koszt weryfikacji zgłoszenia.
5. W przypadku, w którym wartość usuwania wad przekracza wynagrodzenie uzyskane przez Agencję z
tytułu realizacji umowy, Agencja może zwolnić się z obowiązku usuwania wad przez zwrot
Zamawiającemu 60% kwoty tego wynagrodzenia.
6. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Agencją w zakresie realizacji obowiązków
wynikających z gwarancji, w szczególności umożliwić Agencji dostęp do obiektu oraz niezbędnych
mediów, jeśli jest to konieczne.
7. Zamawiający zobowiązany jest do realizacji obowiązków, które mogą mieć wpływ na powstawanie wad,
w szczególności zobowiązany jest do utrzymywania we właściwym stanie obiektu i instalacji. Agencja ma
prawo żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie tego obowiązku pod rygorem
odmowy uznania zgłoszenia reklamacyjnego.
8. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych powstałych z przyczyn niezależnych od Agencji,
b) naturalnego zużycia, blaknięcia kolorów,
c) skutków nieprawidłowej konserwacji,
d) skutków zdarzeń losowych, które nastąpiły po przejściu ryzyka za przedmiot umowy na
Zamawiającego,
e) różnic wynikających z realizacji poszczególnych partii mogących polegać na nieznacznej zmianie
odcienia koloru, faktury produktu itp.
f) wystąpienia uszkodzeń w częściach, które ulegają normalnemu zużyciu (materiały eksploatacyjne,
żarówki, bezpieczniki),
9. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że montaż na elewacji budynku elementów przestrzennych może
powodować powstawanie na elewacji zacieków, co stanowi naturalny proces i nie jest objęte
odpowiedzialnością Agencji.
10. Strony wobec udzielonej przez Agencję gwarancji wyłączają przepisy o rękojmi.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z Agencją w razie:
a) braku realizacji przez Agencję obowiązków w trakcie trwania umowy, pomimo wcześniejszego
wezwania go do ich realizacji w formie dokumentowej i wyznaczenia co najmniej 7 dniowego terminu
na realizacje tych obowiązków,
b) zwłoki Agencji w realizacji umowy przekraczającej 14 dni,
2. Agencji przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z Zamawiającym w razie:
a) zwłoki w zapłacie wynagrodzenia w całości lub w części przekraczającego 14 dni,
b) przesunięcia terminu wykonania umowy w stosunku do zaplanowanego z przyczyn nie leżących po
stronie Agencji o co najmniej 45 dni,
c) braku realizacji przez Zamawiającego obowiązków, pomimo wcześniejszego wezwania go do ich
realizacji w formie dokumentowej i wyznaczenia co najmniej 7 dniowego terminu na realizacje tych
obowiązków,
3. Wypowiedzenie umowy pod rygorem bezskuteczności będzie dokonane na piśmie oraz będzie
wskazywało przyczynę wypowiedzenia umowy. Strony przy wypowiedzeniu umowy mogą powoływać się
wyłącznie na okoliczności, o których powzięły one wiadomości nie później niż w terminie 21 dni przed
wypowiedzeniem.
4. W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy Agencji przysługuje jedynie wynagrodzenie
należne z tytułu prac wykonanych do dnia wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia przez Agencję
umowy, Agencji przysługuje wynagrodzenie umowne w całości.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) Terminowej zapłaty wynagrodzenia,
b) Udzielenie wszelkich niezbędnych i prawidłowych informacji, a także dostarczania niezbędnych
dokumentów, które są konieczne do realizacji umowy. W szczególności dokonania precyzyjnych
pomiarów, jeśli nie leży to w obowiązkach Agencji,
c) Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego,
d) Niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłaszania w formie
dokumentowej kompletnych uwag, wyboru lub akceptacji w stosunku do projektów
przygotowanych przez Agencję,
e) Przygotowania i udostępniania Agencji we wskazanym czasie miejsca montażowego
wyposażonego w szczególności w dostęp do elektryczności, udostepnienie miejsca na
pozostawienie odpadów, możliwość pracy podnośników koszowych,
f) Przygotowanie prawidłowej instalacji elektrycznej wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, jeśli
wykonanie umowy polega na przygotowaniu i montażu elementów wymagających zasilania
elektrycznego,
g) Dokonania odbioru prac objętych umową,
h) Pozyskanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń na wykonania umowy.
2. W ramach umowy Zamawiający ma prawo zgłaszania maksymalnie trzykrotnie uwag do opracowanych
przez Agencję projektów, do czasu ich ostatecznego zaakceptowania. Kolejne poprawki będą traktowane
jako prace dodatkowe. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku gdyby Agencja ze swojej winy uwag
Zamawiającego nie uwzględniła.
3. Jeśli wykonanie umowy polega na przygotowaniu i montażu elementów wymagających zasilania
elektrycznego, a Zamawiający nie przygotował prawidłowej instalacji elektrycznej wraz z odpowiednimi
zabezpieczeniami, Agencja wykona Umowę bez podłączenia tego elementu do instalacji elektrycznej
(podłączenie zostanie zabezpieczone hermetyczną puszką). W takim wypadku podłączenie elementu do
zasilania leży po stronie Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów, jakie Agencja poniosła z powodu braku
możliwości montażu z winy Zamawiającego w ustalonym miejscu i terminie, jeśli ten jest objęty umową.

OBOWIĄZKI AGENCJI

1. Agencja zobowiązuje się do:
a) terminowego wykonania obowiązków określonych w umowie, z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług,
b) udzielenie wszelkich niezbędnych i prawidłowych informacji, a także dostarczania niezbędnych
dokumentów, które są związanie z realizacją umowy,
c) Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Agencji,
d) dostarczenia Zamawiającemu, na jego żądanie, próbek wydruków i materiałów. Z tytułu
dostarczenia próbek Agencji ma prawo naliczyć opłatę wg indywidualnych ustaleń.
2. Jeśli nie określono inaczej w zamówieniu, a wykonanie umowy polega na przygotowaniu elementów
podświetlanych, Agencja zastosuje oświetlenie o barwie 9000K (biały zimny).

ODBIÓR

1. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Strony sporządzą protokół odbioru prac.
2. Odbiór będzie dokonywany przez osoby upoważnione przez Strony. Podczas odbioru Strony dokonają
weryfikacji poprawności wykonania przedmiotu zamówienia
3. W przypadku braku sporządzenia protokołu odbioru prac fakt zapłaty wynagrodzenia Agencji uznaje się
za odebranie prac przez zamawiającego bez zastrzeżeń.
4. Jeżeli w treści protokołu z odbioru nie wskazano żadnych wad, ani usterek, domniemywa się, że
zamówienie zostało wykonana bez żadnych wad ani usterek.

PRAWA AUTORSKIE

1. Agencja oświadcza, iż do utworów powstałych na gruncie Umowy przysługiwać jej będą
w całości autorskie prawa majątkowe.
2. Zamawiający dopuszcza wykonanie Przedmiotu Umowy przy użyciu elementów, do których prawa
autorskie należeć będą do innych osób lub podmiotów, w szczególności objętych licencjami (np. banki
zdjęć czcionek), z tym zastrzeżeniem, że nie może to ograniczać praw Zamawiającego do korzystania
z utworów zgodnie z jego przeznaczeniem, w ramach udzielonej licencji.
3. Z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego całości Wynagrodzenia należnego Agencji, Agencja przenosi
na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów które powstały w ramach umowy, przy czym
obejmuje to wyłącznie zaakceptowane przez Zamawiającego utwory (z wyłączeniem alternatywnych
utworów i koncepcji, do których Agencja zachowuje pełne prawa autorskie).
4. Strony ustalają, iż ich intencją jest dokonanie przeniesienia na rzecz Zamawiającego całości majątkowych
praw autorskich do utworów w najszerszym możliwym zakresie, w szczególności:
a) utrwalania modeli, bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską,
cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis
magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne,
magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, nośniki flash, papier;
b) zwielokrotniania utworów, w całości lub we fragmentach, bez żadnych ograniczeń ilościowych, w
każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej,
fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, poprzez digitalizację, na każdym nośniku,
włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,
papier, w ramach systemu on-line;
c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwory, w całości lub we
fragmentach, utrwalono – wprowadzania do obrotu, najmu, dzierżawy, użyczania, udzielenia
licencji;
d) rozpowszechniania i wprowadzenia utworów, w całości lub we fragmentach, do pamięci
komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, w ramach
elektronicznych baz danych, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania
utworów w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;
5. Prawa zależne do utworów należą do Agencji.
6. Za wydanie utworów Strony uznają przesłanie ich w formie elektronicznej. Nie wyłącza to obowiązku
dostarczenia egzemplarzy utworów, jeśli umową objęte jest ich wykonanie.
7. Po zakończeniu umowy Agencja nie jest odpowiedzialna za archiwizowanie utworów lub inną formę ich
przekazywania.
8. Agencja ma prawo do prezentowania utworów autorskich powstałych w trakcie realizacji umowy w
swoim portfolio projektowym w całości lub we fragmentach za pomocą jakichkolwiek nowych
technologii, celem udokumentowania dorobku projektowego.

POUFNOŚĆ

1. Strony oświadczają, że w ramach wzajemnej współpracy mogą udzielać sobie dostępu do posiadanych przez
siebie tajemnic przedsiębiorstwa oraz danych osobowych.
2. W ramach niniejszej umowy Strona, której udostępniono tajemnice przedsiębiorstwa lub dane osobowe
zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, wiedzy i danych do jakich ma dostęp,
niezależnie od źródła ich pozyskania, w szczególności projektów, dokumentacji technicznej, dokumentacji
technologicznej, danych o kontrahentach i jego współpracownikach, umowach, stawkach, know-how, a także
modelach biznesowych, planach rozwojowych, strategiach, wykorzystywanych narzędziach i systemach oraz
wszelkich innych danych związanych z realizowaniem wzajemnych obowiązków (dalej: „Informacje poufne”).
3. Strona, która uzyskała dostęp do informacji poufnych zobowiązuje się do:
a) przetwarzania Informacji poufnych jedynie w zakresie i jedynie w celu w jakim ją uzyskała,
b) zachowania poufności procesów i metod zabezpieczeń Informacji poufnych,
c) ochrony Informacji poufnych przed przypadkowym, niepożądanym ujawnieniem, modyfikacjom,
utratą, zniszczeniem danych,
d) niedokonywania samowolnego niszczenia dokumentów lub innych nośników Informacji
poufnych,
e) niepodejmowania innych działań, które mogą zagrozić prawidłowemu wykonaniu niniejszej
Umowy,
f) zobowiązania wszelkich osób i podmiotów które z jego ramienia będą miały dostęp do Informacji
poufnych do przestrzegania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
4. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony czasowo i terytorialnie.

ROBOTY DODATKOWE

1. W celu wykonania prac dodatkowych, Strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej umowy.
2. Za prace dodatkowe należy uznać wykonanie przez Agencję prac wykraczających poza przedmiot umowy, a
także prace polegające na wprowadzeniu dodatkowych modyfikacji oraz jakichkolwiek modyfikacji do
przedmiotu umowy po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, a także inne prace nieokreślone przez
Strony.

PODWYKONAWCY

1. Agencja uprawniona jest do powierzenia całości, bądź części umowy Podwykonawcy, chyba że w umowie
Strony zastrzegły obowiązek wykonania umowy osobiście przez Agencję.

RODO

1. W przypadku, gdy w ramach realizacji Umowy Zamawiający przekazuje Agencji dane osobowe,
Zamawiający przed ich udostępnieniem wykonawcy zobowiązany jest do wykonania obowiązku
informacyjnego względem tych osób zgodnie z art. 14 RODO o treści wskazanej poniżej.
a) Administratorem danych osobowych udostępnionych w związku z realizacją umowy jest Agencją
Reklamową Grafiti Sp z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 300, 60-406
Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000049178, e-mail: rodo@grafiti.com.pl
(zwanym dalej: Administratorem).
b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z
Administratorem przez podmiot udostępniający dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane
te mogą być także przetwarzane dla dochodzenia roszczeń, jeśli takie się pojawią.
c) Dane osobowe Administrator uzyskał od podmiotu udostepniającego dane osobowe będącego
stroną umowy zawartej z Administratorem, a będącym podmiotem na rzecz którego świadczy
Pan/Pani usługi.
d) Dane osobowe mogą zostać udostępnione w niezbędnym zakresie podmiotom świadczącym na
rzecz Administratora usługi księgowo-kadrowe, podmiotom świadczącym usługi wsparcia
informatycznego i usług IT a także usługi prawne oraz innym współpracującym podmiotom, jeśli
będzie to konieczne.
e) Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania umowy, a później w niezbędnym
zakresie w związku z przedawnieniem roszczeń przez okres 3 lat od jej wygaśnięcia.
f) Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, ich
sprostowania – w granicach art. 16 RODO, ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, przenoszenia danych – w granicach art.
20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w granicach art. 21 RODO, a także
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie wątpliwości za umowę Strony uznają także zamówienie.
2. Ryzyko za przedmiot umowy przechodzi na Zamawiającego wraz z jego zamontowaniem, a w przypadku
gdy montaż nie jest objęty obowiązkami Agencji, z momentem jego dostarczenia Zamawiającemu lub
wydania przedmiotu umowy profesjonalnemu spedytorowi lub przewoźnikowi.
3. Strony potwierdzają, że osoby oddelegowane do realizacji Umowy posiadają upoważnienie do czynienia
wiążących ustaleń w zakresie jej realizacji, w szczególności w zakresie ustaleń projektowych i
wykonawczych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, z
wyłączeniem przepisów wskazanych powyżej.
5. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia występujących sporów. Ewentualne spory wynikłe w
trakcie realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu.
6. Wszelkie odstępstwa od powyższych warunków wymagają dla swojej ważności formy dokumentowej pod
rygorem nieważności.
7. Strony wyłączają możliwość przeprowadzania dowodów osobowych (zeznań świadków i stron) na
okoliczność innej treści umowy niż wynikająca z dowodów w formie dokumentowej.
8. Żadna ze Stron nie ma prawa dokonania cesji (przeniesienia) praw i obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Strony drugiej. Ograniczenie to nie obejmuje cesji wierzytelności
przysługujących z tytułu wystawionych faktur.
9. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego
orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne,
pozostałe postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia nieważne lub nieskuteczne,
zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki
prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych skutków gospodarcze dla każdej ze Stron.
10. Strony wyrażają zgodę na publiczne informowanie o prowadzonej współpracy, w szczególności poprzez
umieszczenie w Internecie i materiałach promocyjnych nazwy, logo drugiej Strony i krótkiego opisu
wykonywanego projektu. Każde ze Stron może w każdym momencie cofnąć powyższą zgodę.